FAIL (the browser should render some flash content, not this).

SPECJALIZACJE

Nasze usługi. Poniżej przedstawiamy listę głównych obszarów naszego działania.

(kliknij by przejść do poszczególnej specjalizacji)


     

 

 

Prawo spółek i handlowe

 • tworzenie i rejestracja spółek prawa handlowego, oddziałów oraz przedstawicielstw w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS),

 • reprezentowanie podmiotów w postępowaniach przed organami administracji publicznej, w tym mającymi na celu uzyskanie koniecznych zezwoleń, związanych z założeniem oraz prowadzaniem przez nie działalności gospodarczej,

 • obsługa prawna podmiotów wpisanych do KRS oraz ewidencji działalności gospodarczej (EDG) w bieżącej działalności korporacyjnej, w szczególności obejmująca przygotowanie i obsługę obrad zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń organów spółek, jak również prowadzenie innych przedsięwzięć realizowanych przez Klientów,

 • pomoc prawna w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej,

 • przeprowadzanie przekształceń spółek,

 • przygotowywanie fuzji oraz podziałów spółek,

 • prowadzenie likwidacji spółek,

 • wykreślanie podmiotów z Krajowego Rejestru Sądowego,

 • reprezentowanie członków zarządu oraz członków organów nadzoru spółek w sporach korporacyjnych.

Spory sądowe i arbitraż

 • analiza ryzyka prowadzenia sporu sądowego,

 • opracowywanie strategii procesowej w porozumieniu z Klientem,

 • prowadzenie negocjacji przedsądowych, celem osiągnięcia jak najlepszych warunków porozumienia dla Klienta,

 • całościowa reprezentacja i ochrona interesów Klientów w postępowaniach sądowych, w tym przed Sądem Najwyższym, przed sądami powszechnymi pierwszej i drugiej instancji oraz przed sądami administracyjnymi;

 • reprezentacja w postępowaniu przed trybunałami arbitrażowymi.


Rozwody

 • prowadzenie spraw rozwodowych przed sądami, w tym prowadzenie rozwodów z elementem zagranicznym,

 • prowadzenie spraw o podział majątku wspólnego.


Umowy

 • analiza prawna umów, w szczególności z zakresu prawa gospodarczego oraz obrotu nieruchomości,

 • sporządzanie umów w sprawach cywilnych, gospodarczych oraz pracowniczych,

 • wsparcie w negocjacjach z kontrahentami,

 • dochodzenie roszczeń na podstawie umów.


Windykacja

 • dochodzenie zapłaty należności wynikających z umów lub z innych zdarzeń przed sądami,

 • prowadzenie spraw o podział majątku wspólnego.

 • stwierdzanie wykonalności wyroków sądów zagranicznych, a następnie ich egzekucja na terenie Polski.


Odszkodowania

Odszkodowania komunikacyjne

 • dochodzenie od ubezpieczyciela pojazdu mechanicznego odszkodowania, z tytułu uszkodzeń samochodu powstałych w wyniku wypadku zarówno z OC jak i z AC,

 • dochodzenie od ubezpieczyciela pojazdu mechanicznego odszkodowań uzupełniających, tj. doprowadzenie do wypłacenia pełnego odszkodowania bez potrąceń, bezprawnej amortyzacji części zamiennych, itp. oraz z uwzględnieniem odszkodowania za utracone zyski w wyniku braku dostępu do samochodu,

 • dochodzenie odszkodowania z tytułu kosztów leczenia obrażeń, odniesionych w zdarzeniu komunikacyjnym, od ubezpieczyciela,

 • dochodzenie zadośćuczynienia za ból i cierpienie poszkodowanego w wyniku zdarzenia komunikacyjnego,

 • dochodzenie zadośćuczynienia za ból i cierpienie z powodu śmierci w zdarzeniu komunikacyjnym osoby bliskiej.


Odszkodowania z tytułu uszkodzenia domu

 • dochodzenie odszkodowań od ubezpieczycieli z tytułu uszkodzenia domu wskutek osuwisk,

 • dochodzenie odszkodowania od ubezpieczycieli z tytułu uszkodzenia domu z innych przyczyn, jak np. pożar lub powódź.


Odszkodowania związane z nieruchomością

 • dochodzenie odszkodowania za umieszczenie na nieruchomości poszkodowanego urządzeń bez umowy (np. słupy energetyczne, przewody elektryczne, rurociągi),

 • dochodzenie odszkodowania dla osób poszkodowanych poprzez zaniedbania osób zarządzających nieruchomościami (np. złamanie lub skręcenie nogi na oblodzonym chodniku, itd.).


Odszkodowania z prawa pracy

 • dochodzenie odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy.


Odszkodowania z tytułu „błędu lekarskiego”

 • dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia od szpitala lub ubezpieczyciela z tytułu błędu w sztuce lekarskiej.


Odszkodowania od sprawców szkody

 • dochodzenie naprawienia szkody wyrządzonej poszkodowanemu przez osoby prawne oraz przedsiębiorców,

 • dochodzenie naprawienia szkody wyrządzonej poszkodowanemu przez osoby fizyczne.


Odszkodowania z tzw. polis posagowych

 • dochodzenie odszkodowania z tzw. polis posagowych.


Odszkodowania związane z transportem

 • dochodzenie odszkodowania za uszkodzony w trakcie transferu towar (od firm kurierskich, spedytorów, operatorów pocztowych).


Odszkodowania „rolnicze”

 • dochodzenie odszkodowania za zniszczone plony lub obniżone plonowanie.


Odszkodowania związane z podróżą

 • dochodzenie odszkodowania za odwołanie lotu oraz opóźnienie samolotu,

 • dochodzenie odszkodowania od biura podróży, m.in. z powodu podwyższenia ceny imprezy lub zmiany hotelu, niezgodności warunków zakwaterowania z umową, skrócenia czasu wycieczki, zniszczenia oraz zagubienia lub kradzieży bagażu.


Odszkodowania związane z prawem karnym

 • dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia dla osób pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa,

 • dochodzenie odszkodowania za niesłuszne skazanie,

 • dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia dla osób internowanych w stanie wojennym.


Prawo transportowe

 • reprezentowanie Klientów w procesie uzyskiwania pozwoleń i koncesji,

 • reprezentowanie Klientów przed organami administracji publicznej, sporządzanie odwołań od nałożonych na przewoźnika kar przez Inspekcję Transportu Drogowego,

 • sporządzanie umów o przewóz zarówno krajowy i międzynarodowy,

 • doradzanie Klientom w zakresie ustalania przez nich prawidłowo czasu pracy kierowców,

 • reprezentowanie Klientów w sporach związanych z wykonaniem umowy przewozu transportem drogowym, kolejowym, wodnym, powietrznym ,reprezentowanie Klientów w sporach regulacyjnych i dotyczących prawa konkurencji, w tym reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych.


Prawo upadłościowe

 • udzielanie porad dotyczących restrukturyzacji podmiotów, w szczególności w zakresie ich przekształceń, łączenia, podziału i likwidacji,

 • udzielanie porad i reprezentacja Klientów w ramach prowadzonych z ich udziałem postępowań upadłościowych i naprawczych (np. zgłaszanie wierzytelności),

 • reprezentacja Klientów w negocjacjach z wierzycielami w ramach układu „pozasądowego” oraz w postępowaniu układowym.


Prawo nieruchomości

 • obsługa prawna zarządców i administratorów wspólnot mieszkaniowych, a w szczególności dochodzenie zapłaty nieuiszczonego czynszu,

 • obsługa prawna i porady dla spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych,

 • obsługa prawna i porady dla pośredników w obrocie nieruchomościami,

 • analiza stanu prawnego nieruchomości oraz pomoc prawna przy transakcjach na rynku nieruchomości,

 • obsługa prawna i porady dla podmiotów w trakcie procesu inwestycyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań o uzyskanie decyzji administracyjnych i pozwoleń wymaganych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz prawem budowlanym,

 • regulowanie stanu prawnego nieruchomości, w szczególności w zakresie kwestii związanych z zasiedzeniem, wywłaszczeniem, zniesieniem współwłasności , uzgodnieniem treści ksiąg wieczystych ze stanem rzeczywistym, a także sporów o wydanie nieruchomości oraz naruszenie posiadania,

 • przygotowywanie projektów umów dotyczących przeniesienia własności nieruchomości, jak również umów będących podstawą korzystania z nieruchomości oraz wsparcie i asysta przy w negocjowaniu takich umów,

 • analiza umów deweloperskich,

 • prowadzenie spraw dotyczących prawa lokalowego.


Prawo administracyjne

 • analiza ryzyka prowadzenia spraw w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym,

 • doradztwo i reprezentacja w postępowaniach przed organami administracji rządowej i samorządowej na każdym etapie toczącej się procedury administracyjnej, w tym sporządzanie odwołań i zażaleń od decyzji oraz postanowień administracyjnych,

 • doradztwo i reprezentowanie w postępowaniach o wydanie decyzji przez organy I instancji, w postępowaniach odwoławczych o wydanie decyzji przez organy II instancji, w tym także przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi,

 • doradztwo i reprezentowanie w postępowaniach przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, w tym sporządzanie skarg i zażaleń na decyzje oraz postanowienia administracyjne, skarg na uchwały organów samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej, skarg na bezczynność organów administracji,

 • doradztwo i reprezentowanie w zakresie postępowania egzekucyjnego w administracji w szczególności w zakresie zwolnienia lub wyłączenia rzeczy spod egzekucji, wstrzymania czynności egzekucyjnych, zażalenia na postępowanie lub czynności egzekucyjne, zawieszenia lub umorzenia postępowania egzekucyjnego,

 • doradztwo i reprezentowanie w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Krajową Izbą Odwoławczą ,

 • przygotowywanie wniosków inicjujących postępowania administracyjne o wydanie wymaganych prawem koncesji, licencji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, oraz reprezentacja Klientów w tych postępowaniach,

 • sporządzanie opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego.


Prawo pracy

 • doradztwo prawne dla przedsiębiorców, w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, w tym rozwiązywanie umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników, wypowiadanie umów o pracę, zajmowanie się relacjami ze związkami zawodowymi, sporządzanie regulaminów i instrukcji, weryfikacja akt pracowniczych,

 • udzielanie porad prawnych pracownikom, w szczególności w zakresie rozwiązywania umów o pracę, naruszenia praw pracowniczych oraz dochodzenia należności z tytułu stosunku pracy, w tym nadgodzin,

 • reprezentowanie stron w postępowaniu przed sądem pracy.


Prawo zamówień publicznych

 • reprezentowanie Klientów w ramach postępowania z zakresu zamówień publicznych,

 • przygotowanie ofert i właściwej dokumentacji prawnej,

 • sporządzanie tzw. pytań o wyjaśnienie specyfikacji i wzorów umów,

 • sporządzanie umów konsorcjum i stosownych pełnomocnictw,

 • w trybach negocjacyjnych prowadzenie w imieniu Klienta negocjacji z zamawiającym,

 • sporządzanie środków ochrony prawnej we wszelkich trybach postępowania z zakresu zamówień publicznych,

 • przygotowywanie niezbędnej dokumentacji do przeprowadzenia postępowania przetargowego dla Zamawiających,

 • przygotowywanie regulaminów postępowania przetargowego,

 • sporządzanie istotnych postanowień przyszłej umowy o zamówienie publiczne,

 • przygotowywanie uchwał organów w przedmiocie potrzeby nabycia towaru czy usługi, zatwierdzenia trybu postępowania itd.,

 • reprezentowanie zamawiających w postępowaniach odwoławczych oraz ze skargi przed sądami,

 • przygotowywanie odpowiedzi na ewentualne zarzuty naruszenia zasad udzielania zamówień, podnoszone przez organy kontroli.